vrijdag 28 januari 2022
 

Nieuws van SOGM

Weidevogelbeleid moet anders


Zeist, 8 mei 2008.

Vogelbescherming Nederland doet een dringend appèl aan de overheid en terreinbeheerders om bewuster te kiezen voor het behoud van de weidevogels. Tientallen jaren weidevogelbeleid hebben niet tot een effectieve bescherming geleid en de achteruitgang van de populatie is nog steeds schrikbarend. Vogelbescherming vindt daarom dat het anders moet.

Vogelbescherming Nederland doet dringend appèl

De overheid stelde zichzelf in 2006 als doel dat de achteruitgang van de weidevogels in 2010 gestopt en gekeerd moet zijn. Twee jaar voor deze deadline zijn de resultaten teleurstellend, de weidevogelaantallen lopen nog steeds terug. Vogelbescherming Nederland roept de overheid en terreinbeheerders daarom op om bewuster te kiezen voor de weidevogels, door de weidevogel centraal te stellen in hun beleid en sterker te sturen op resultaten.

Kerngebieden voor weidevogels

Vogelbescherming wilt dat er kerngebieden voor weidevogels worden aangewezen. Dit zijn gebieden waar de wensen van de weidevogels maatgevend zijn voor het beheer en waar nog grote aantallen weidevogels aanwezig zijn. De overheid zal de boeren in deze gebieden financieel moeten helpen, zodat de bedrijfsvoering die optimaal op weidevogels is afgestemd rendabel wordt. Daarnaast zullen boeren en terreinbeheerders op gebiedsniveau moeten samenwerken aan een ideaal weidevogellandschap. Vogelbescherming gaat de komende jaren de belangen van de weidevogels nog sterker behartigen en nodigt alle betrokken partijen uit daaraan mee te doen.

70% van alle grutto's broedt in Nederland

Weidevogels horen van oudsher bij het Nederlandse landschap, maar de aantallen zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Vooral de grutto, kievit en veldleeuwerik hebben het moeilijk. Het aantal gruttoâs halveerde in dertig jaar tijd, het aantal veldleeuweriken nam zelfs met negentig procent af. Ook in andere landen gaat het niet goed met de weidevogels. Omdat Nederland een sleutelpositie heeft, 70 % van de gruttoâs broedt in ons land, draagt Nederland internationaal een grote verantwoordelijkheid om deze vogels te beschermen.

Vogelbescherming richt zich daarom ook het internationale beleid dat van invloed is op de weidevogelbescherming, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.